AminetAminet
Search:
84542 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

disk/misc/allowbad.lha

Mirror:Random
Showing:ppc-amigaosgeneric
No screenshot available
Short:Format damaged floppies. V0.7
Author:Mikolaj Calusinski
Uploader:muszal mim pcz czest pl
Type:disk/misc
Architecture:m68k-amigaos
Date:1996-10-04
Download:http://aminet.net/disk/misc/allowbad.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/disk/misc/allowbad.readme
Downloads:8174

Release 0.7ß - bugfix and a few enhancements

NEWS over 0.5ß: OFS switch added, waits for user prompt, does not crash
under WB.

This program was written as a replacement for good, but old BFormat
4.0. Its purpose is to format disks of any *floppy-based* devices,
which have hard (media) error on them. Such disks cannot be formatted
(and hence utilized) by system 'Format', so only thing you could do was
getting rid of them. Optionally, you could use BFormat of course, but
such prepared disks were very unstable under AmigaDOS, and gave
'read-write' errors quite often.
This was because of way BFormat works - it allocates only blocks which
appeared to be corrupted, leaving rest of the track for use by
filesystem. It sounds quite logical and give you more free space on
disk but doesn't work that well with floppies. For safety of stored
data it is better to avoid whole track regardless whether there is only
one or more bad blocks on it. That is the way AllowBad handles the
errors - it masks the tracks, not blocks.
AllowBad requires Kickstart 2.04 or higher.

Short in Polish:

Kilka zmian wzglëdem wersji 0.5ß - opcja formatowania w OFS, czeka na
potwierdzenie od uûytkownika, nie wiesza sië odpalony spod WB.

AllowBad jest komendâ CLI, napisanâ w celu czëôciowego zastâpienia
znanego (ale starego) programu BFormat. Sîuûy on do przystosowywania
uszkodzonych dyskietek (i tylko dyskietek, AllowBad nie pracuje z
twardzielami) do pracy pod AmigaDOSem. Normalnie, gdy formatujesz dysk,
który posiada uszkodzenia natury fizycznej (zadrapania, zagniecenia
itd.) systemowym Formatem, nie moûesz go dalej uûywaê, bo Format
przerwie pracë informujâc, ûe nie moûe sformatowaê tego dysku. W takim
wypadku albo wyrzucasz dysk, albo (jeôli nie jesteô milionerem, a masz
duûo plików do upchania) uûywasz BFormata.
Jednakûe BFormat nie radzi sobie z dyskami w formacie diskspare (82
tracki) a na zwykîych dyskach czësto póúniej wystëpujâ bîëdy typu
'read-write' (a co za tym idzie, moûesz bezpowrotnie straciê dane).
Wiëksze bezpieczeïstwo danych daje uûycie AllowBada (mimo tego, nie
upychaj jednak na niepewnych dyskach jedynych kopii najwaûniejszych dla
Ciebie danych!) - mój program maskuje bowiem caîe tracki, na których
wystâpiîy bîëdy, a nie tylko okreôlone sektory. Tracisz nieco wiëcej
miejca, niû po uûyciu BFormata, ale za to bezpieczeïstwo danych jest o
wiele wyûsze.
AllowBad wymaga Kickstartu w wersji 2.04 lub wyûszej.


Contents of disk/misc/allowbad.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         2653  3472 76.4% -lh5- 91a2 May 29 1996 Allowbad
[generic]         5975  13148 45.4% -lh5- b745 Jun 1 1996 AllowBad.doc
[generic]         1656  3169 52.3% -lh5- 048d May 29 1996 AllowBad.doc.pl
[generic]         6491  14732 44.1% -lh5- a5ba Jun 1 1996 AllowBad.guide
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total     4 files  16775  34521 48.6%      Oct 4 1996

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>